MŠ Kapička

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy

6.února 2022  |   Důležitá sdělení  |   Mgr. Lucie Papoušková  |   415x  |  

Chcete vědět více - klikněte na název článku

 

Rada Města JablonEc nad nisou

Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

 

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

mateřské školy

 

Rada města Jablonec nad Nisou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa

 

ředitele/ředitelky

 

·         Mateřské školy Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

 

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2022

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

§  splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§  znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů

§  občanská a morální bezúhonnost

§  plná způsobilost k právním úkonům

§  zdravotní způsobilost

§  organizační, řídící a komunikační schopnosti

 

Náležitosti přihlášky do konkursního řízení:

·       jméno, příjmení, titul

·       datum a místo narození

·       státní příslušnost

·       místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa

·       telefon, e-mail

·       datum a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce ke konkursnímu řízení přiložte (vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz):

§  úředně ověřenou kopie dokladů o dosaženém vzdělání (v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném, než českém jazyce je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka),

§  doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh vykonávané práce a přesné časové vymezení,

§  strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),

§  lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu daného pracovního místa, které nesmí být starší než 2 měsíce,

§  vlastní nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4) včetně čestného prohlášení o vlastním autorství koncepce

§  výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,

§  čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům.

 

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a vlastní koncepci dalšího rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky obsahující kompletní doklady.

 

Adresa pro doručení přihlášek:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Oddělení školství – Ing. Alena Purmová

Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou

 

Způsob a termín podání přihlášky:

-       Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh zaslat doporučeně na výše uvedenou adresu nebo donést v uzavřené obálce osobně na podatelnu MMJN.

-       Obálku nutno označit: „KONKURS MŠ JABLONEC NAD NISOU-KOKONÍN, DOLNÍ 3969 – NEOTVÍRAT“.

-       Termín podání přihlášky: nejpozději do pátku 11. března 2022 do 12:00 hodin.

 

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Upozornění uchazečům:

Při zpracování osobních údajů bude postupováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Případné dotazy na telefonu 483 357 315 (Ing. Purmová), 483 357 270 (Mgr. Květová).

 

Jablonec nad Nisou 3. února 2022

 

 

RNDr. Jiří Čeřovský v. r.

primátor města

 

 

 

Kontakty

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

Husova 3,
46601  Jablonec nad Nisou
IČ: 72550368
778 061 314
husova@materska-skola.com
dn9ah7e

Zobrazit kontakty a mapu